Reklamační řád

Reklamační řád

 

 1. Základní ustanovení
  • Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží paní Kateřiny Burget, IČO: 21261849, se sídlem Šeříková 754, 273 43 Buštěhrad (dále jako „prodávající“).
  • Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem ještě před koupí zboží.

 

 1. Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví.
 • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. 

 

 1. Průběh a vyřízení reklamace
  • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami.
  • Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese jeho sídla či prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@sofiplay.cz s tím, že reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího dodá.
  • Pro uplatnění reklamace uvádíme vzorový formulář.
  • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to předložením příslušného daňového dokladu nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (podání reklamace včetně dodání reklamovaného zboží), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty dle předešlé věty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace budou neúměrné nebo jeho nákupy budou vyhodnoceny jako spekulativní.
  • Prodávající nezodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   • Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
   • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží, případně neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
   • Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věcí;
   • Poškození v důsledku vyšší moci.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
  • Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 14. 5. 2024.